Hur räknar vi på förlorad livsinkomst?

Charly barn

Hur beräknar Charly min förlorade livsinkomst?

Vi på Charly vill inspirera alla familjer att leva ekonomiskt jämlikt som föräldrar. Genom att skapa medvetenhet för hur familjebildning påverkar livsinkomsten blir det enkelt att kompensera varandra till en jämlik livsinkomst.

Definition av ‘Förlorad Livsinkomst’

Förlorad Livsinkomst inkluderar flera typer av inkomstförluster. Det motsvarar den framtida ekonomiska effekten av tiden iväg från arbetet för att ta hand om familjen, och vad den har inneburit för dig. Uträkningen baseras på din lön, tjänstepension och eventuell föräldralön samt hur mycket tid du lagt på att vara föräldraledig, arbeta deltid och vabba. Tid ifrån arbetet påverkar även din löneutveckling, och där använder vi statistiska underlag för att uppskatta effekten.

Beräkning av kompensation

Kompensationen motsvarar den sammanlagda förlorade livsinkomsten fram till pensionsålder (67 år) hos den part som har tagit mer än hälften av tiden hemma med familjen. Det är alltså den tid utöver 50 procent av den totala tiden som Charly kalkylerar en kompensation för.

Ex. Om en av parterna i en familj tar 70 procent av föräldraledigheten och den andra 30 procent ska den första parten kompenseras för 20 procent av sin förlorade livsinkomst.

Vilka antaganden har Charly gjort?

För att göra det möjligt att enkelt beräkna hur mycket just ni behöver kompensera har vi gjort några antaganden. Antagandena är grundade på statistik och studier om löner och löneutveckling som tagits fram av Statistiska Centralbyrån, Försäkringskassan samt fackliga organisationer.

Tjänstepension

För att beräkna tjänstepension med kollektivavtal antar vi att du har en schablonmässig tjänstepension som liknar den i det premiebestämda tjänstepensionsavtalet ITP1. Pensionsavsättningarna motsvarar då 4,5 procent av din lön upp till 44 375 kr och 30 procent på överstigande belopp.

För beräkning av tjänstepension utan kollektivavtal antar vi att du har en schablonmässig tjänstepension om 4,5 procent på din lön. En avvägning baserat på att ungefär hälften av bolag utan kollektivavtal har tjänstepension.

För att prognostisera pensionen har vi utgått från en genomsnittlig avkastning om 8 procent och gör avdrag för avkastningsskatt och avgifter, vilket följer Pensionsmyndighetens standard för pensionsprognoser.

Föräldraledighet, föräldrapenning & föräldralön

Föräldrapenningen kan betalas ut under 480 dagar per barn och föräldraledighet, varav 390 dagar är baserade på din lön (sjukpenningnivå/SGI). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Enligt Försäkringskassan är både kvinnor och män under barnets två första år föräldralediga betydligt längre än vad de tar ut föräldrapenningdagar för. Vi utgår från genomsnittligt antal dagar personer i Sverige är hemma och samtidigt tar ut föräldrapenning, vilket är 60 procent.

Om du har kollektivavtal (eller har en arbetsgivare som toppar upp) ges en föräldralön vilket är en summa som arbetsgivaren ger utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Reglerna kring hur mycket föräldralön som betalas ut och skiljer sig mellan olika kollektivavtal. Vi har utgått från att din lön toppas upp till 90 procent i sex månader, vilket är vanligt förekommande.

Vab

Vi har utgått ifrån ett genomsnitt på åtta dagar per barn och år, 69 procent kvinnor som vabbar.

Lön & löneutveckling

Vi antar att din lön bör öka med inflationen under de år du är iväg från arbetet på grund av föräldraledighet och/eller deltidsarbete. Samtidigt vet vi att den förälder som är hemma mer med barnen tappar mellan en och fyra procent i löneutveckling från det att barnet föds och fem år framåt. Vi har därav räknat på ett genomsnittligt tapp om 2,5 procent på lönen, som var år höjs enligt inflationen.

Vilka källor har vi använt?

Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, SCB Statistiska Centralbyrån, TCO, Unionen och SACO