Förköpsinformation för försäkringsdistribution

Charly grafik med våg

Uppgifter om förmedlaren

Charly Tech AB (nedan Charly)
Org.nr. 559366-9871
c/o Alster
Brunnsgatan 8
111 38 Stockholm
Tel.nr: 0739 19 77 14
E-post: hej@charly.se
Hemsida: www.charly.se

Inledning

Denna information är en allmän information angående Charly och dess verksamhet. För mer information om redan ingångna försäkringsavtal hänvisas till den information som getts ut av försäkringsbolaget samt gällande villkor. Eventuella avvikelser från detta dokument framgår av annan information som tillhandahållits av Charly.

Varumärke och identifiering

Charly Tech AB bedriver sin verksamhet under varumärket Charly. Namnet på den anställde som ska distribuera försäkringen eller annan produkt framgår av den distributionsdokumentation som upprättas i samband med distributionen.

Digital distribution

Charly erbjuder endast digital försäkringsdistribution.

Tillstånd och tillsyn

Charly bedriver verksamhet som försäkringsförmedlare och innehar tillstånd av Finansinspektionen samt står under Finansinspektionens tillsyn (se kontaktuppgifter nedan). Charly är registrerat hos Bolagsverket såsom försäkringsförmedlare.

Charly har rätt att distribuera försäkringar inom livförsäkringsklassen: Livförsäkring, Tilläggsförsäkring till livförsäkring, Försäkring anknuten till värdepappersfonder, Lång olycksfall- och sjukförsäkring. En fullständig förteckning över Charlys tillstånd hittar du hos finansinspektionen i företagsregistret.

Charlys anställda försäkringsförmedlare har rätt att distribuera försäkringar. Du kan själv kontrollera uppgifterna hos Finansinspektionen och Bolagsverket. Du har alltid rätt att kontakta Finansinspektionen och begära upplysning om en anställd har rätt att distribuera försäkringar.

Charly följer tillämpliga lagar och regelverk samt allmänna råd lämnade av Finansinspektionen. Dessa utgörs i huvudsak av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Såväl Charly som anställda försäkringsförmedlare följer därmed Insuresecs regelverk vilket bland annat anger att försäkringsförmedlare ska hederligt, rättvist och professionellt samt med kundens bästa för ögonen.

Charly står under Konsumentverkets tillsyn (se kontaktuppgifter nedan) avseende informationsutgivning, marknadsföring, och reklam. Charly marknadsför sig med hjälp av ett flertal kanaler såsom annonser utan registrerade målgrupper genom Google, Facebook och bloggar. Offentlig reklam kan förekomma på exempelvis bussar och reklampelare.

Ansvar

Charly ansvarar för nyteckning av försäkringsavtal men tillhandahåller ingen rådgivning. Frågor om befintliga försäkringsavtal bör riktas till försäkringsbolaget.

Klagomålsansvarig

Om du som kund till Charly vill framföra klagomål mot Charly avseende invändningar mot distribution av försäkring eller annan anledning som föranlett missnöje vänligen kontakta Johan Wagman som är klagomålsansvarig. Vill du framföra ett klagomål skriver du ett e-postmeddelande till klagomal@charly.se. Att klagomålet ska framställas skriftligen ger det dig möjlighet att i efterhand vara säker på att du klagat och vad klagomålet innehåller.

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt. Vi värdesätter dina synpunkter och kommer att hantera dem snabbt och omsorgsfullt. Ett mottaget klagomål hanteras normalt sett inom 14 dagar och skulle tiden inte räcka till, kommer vi att meddela dig att det kan komma att dröja lite och när du kan förvänta dig ett svar.

Svaret du får ska vara korrekt, sakligt och tydligt. Vi vill vara säkra på att du är nöjd med hanteringen och ger dig därför svaret skriftligt.

Även om vi kommer att hantera ditt klagomål snabbt och korrekt, är det inte säkert att vi kommer att hålla med dig. Om en tvist uppstår mellan dig och Charly kan denna tvist prövas av svensk allmän domstol. Du kan även få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden (se kontaktuppgifter nedan). Det är ofta billigare och snabbare att använda Allmänna Reklamationsnämnden än en domstol, men det är du som kund som väljer det alternativ som passar dig bäst.

Kontakt med försäkringsbolag

Vi tar ansvar för distributionen av din försäkring till dig. Om det skulle uppstå en anledning att klaga på försäkringsprodukten eller försäkringsbolagets hantering bör du i sådana fall vända dig direkt till försäkringsbolaget.

Ansvarsförsäkring

Charly och dess anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Charly kan ådra sig om försäkringsdistributionen inte är korrekt utförd och du råkat ut för en ekonomisk skada. Det är en extra trygghet för dig och medför att om Charly av någon anledning inte skulle kunna betala ett skadestånd som du fått domstolsbeslut på, kan du vända dig direkt till försäkringsbolaget som har tecknat ansvarsförsäkringen åt Charly.

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos If Skadeförsäkring AB (publ), med försäkringsnummer SP4948003.1.1. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Om du som kund vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Charly så snart som möjligt från det att du märkt eller borde ha märkt en skada uppkommit. Om du dröjer för länge, finns det en risk att kravet avslås utan att skadan ens prövas av försäkringsbolaget. Det är för oss inte möjligt att ange hur lång tid detta är, utan anmälan ska ske inom ”skälig tid”. Vad som är skäligt beror dock på omständigheterna i just ditt fall.Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 €. Den högsta ersättningen som kan betalas ut under ett år avseende samtliga till Charly hänförliga skador uppgår till 7 802 280 €. Det innebär att om det skett flera rådgivningsskador under samma år, kan din ersättning från ansvarsförsäkringen bli lägre än ditt krav eftersom du delar den totala försäkringsersättningen med andra kunder som också har ett eventuellt skadeståndskrav.

Distribution av försäkring och fonder

Charly distribuerar endast försäkring från ett försäkringsbolag och erbjuder inte rådgivning och utför ingen opartisk och personlig analys. Du som blivande kund kommer att behöva besvara ett visst antal frågor för att Charly ska kunna utföra en krav- och behovsanalys. Charly kommer således inte att undersöka om produkten är lämplig eller passande för dig och kommer inte lämna råd eller personliga rekommendationer till dig avseende produkterna.

Charlys verksamhet syftar till att ge en så bra försäkringslösning som möjligt till våra kunder vilket säkerställs genom att Charly regelbundet utvärderar det eller de försäkringsbolag som Charly samarbetar med.

Försäkringsdistributören ska visa omsorg om dig. Eftersom Charly inte erbjuder rådgivning och inte prövar om produkten är passande för dig innebär detta att du enbart ska få försäkring distribuerad till dig om denna motsvarar dina krav och behov. Charly kommer därför behöva inhämta viss information av dig.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter

Charly förmedlar fondförsäkring, och har ingått distributionsavtal med Futur Försäkringsaktiebolag (nedan Futur).

Charly kommer i samband med distributionen att lämna ytterligare information om vägledning om och varningar avseende risker med placeringarna samt kostnader och avgifter.

Det är du som kund som svarar för den värdemässiga risken i din fondförsäkring. Du bör vara noggrann med att förstå och acceptera alla risker som placeringen medför, och anpassa placeringen efter din ekonomiska situation. 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fonderna i din försäkring kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Generell krav- och behovsanalys

Om du som kund är mellan 20-60 år och har ett behov av en försäkringslösning för att skapa en ekonomisk jämställdhet avseende pension mellan dig och din make/maka/sambo/partner erbjuder Charly att teckna försäkring hos Futur. Du får tillgång till Futurs hela fondplattform men Charly har en förvald fondportfölj med 5 olika fonder som du som kund automatiskt erhåller när du tecknar din försäkring via oss.

Dokumentation av distributionen

Charly dokumenterar den distribution som du erhåller. Du som kund har rätt att få distributionsdokumentationen. Distributionsdokumentationen och annan dokumentation blir tillgängligt för dig i samband med att distributionen har ägt rum. Säg genast till om du inte erhållit dokumentationen till din e-post eller om du inte hittar din dokumentation under ”mina sidor” på vår webbplats www.charly.se. Spara gärna en kopia av distributionsdokumentationen. Den innehåller mycket nyttig information om din försäkring.

Vi sparar distributionsdokumentationen i elva år efter distributionstillfället och om du vill kan du nära som helst be om en kopia under den tiden.

Ersättning

Charly får ta emot ersättning från annan part än dig om ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed och ersättningen inte står i uppenbart missförhållande till den nytta du får. För att se till att så inte är fallet ska Charly, innan ersättning från ett försäkringsbolag, fondbolag och/eller ett värdepappersbolag tas emot, säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter som gör att dina intressen riskerar att åsidosättas. Charly har tagit fram en policy om hur intressekonflikter ska undvikas, en riktlinje avseende försäkringsförmedling och marknadsföring och etiska riktlinjer samt en riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed.

Charly erhåller en ersättning om 0,5 % per år på värdet av kapitalförsäkringen. Ersättningen utbetalas från Futur.

Intressekonflikter

För att Charlys kunder ska kunna känna sig helt trygga med Charly har riktlinjer för undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet med dessa är att du som kund inte ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt. Exempel på intressekonflikter hittar du nedan.

Charly ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och Charly innehar inte heller någon ägarandel i något försäkringsbolag. Charly är således inte föremål för regelverket om kvalificerade innehav.Det kan finnas andra aktörer som kan erbjuda dig rådgivning. Om du som kund önskar rådgivning behöver du uppsöka en annan försäkringsförmedlare som erbjuder rådgivning. Det kan även finnas försäkringsavtal eller fonder än de som du erbjuds hos Charly som kan vara bättre eller billigare Charlys utbud bygger på det försäkringsbolag som Charly valt att samarbeta med. Om du som kund önskar ett annat försäkringsavtal behöver du uppsöka en annan försäkringsförmedlare som erbjuder andra försäkringsbolags produkter.

Charlys styrelseledamöter kan från tid till annan inneha styrelseuppdrag i andra bolag. Charly har identifierat att vissa av ledamöterna har uppdrag i andra bolagsstyrelser som utgör en intressekonflikt för dig som kund. Charly har upprättat instruktioner för hur styrelsen ska bedriva sitt arbete i vilka det framgår att arbetet ska bedrivas med Charlys kunders bästa för ögonen. Vidare framgår att styrelseledamöter som har ett motstridigt intresse på grund av sitt andra styrelseuppdrag ska förklara sig jäv och inte delta i diskussionen. Om du önskar kontrollera vilka uppdrag styrelsemedlemmarna innehar har du möjlighet att göra det på www.allabolag.se.

Avslutande av kundrelation

Om du som kund önskar avsluta relationen med Charly ber vi dig i första hand att kontakta Futur. Du kan dock alltid skicka ett e-postmeddelande till hej@charly.se och meddela oss om att du önskar avsluta din relation till oss.

Personuppgiftsbehandling

Charly behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddsreglering. Charly behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar dig som kund. Charlys personuppgiftspolicy finns att läsa på Charlys hemsida www.charly.se.

Vägledning

Du som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentvägledning.

Kontaktuppgifter

Finansinspektionen
Box 7821 103 97 Stockholm


Tel: 08-787 00 00 (växel)


E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Bolagsverket

(Registrering som försäkringsförmedlare och anknutet ombud kan kontrolleras hos Bolagsverket)
851 81 Sundsvall
www.bolagsverket.se
Tel: 0771-670 670 (växel)

Insuresec


Tel: 08-410 415 75


E-post: info@insuresec.se

Ansvarsförsäkring


If Skadeförsäkring AB (publ)
106 80 Stockholm
Tel: 08 120 513 35
E-post: info@if.se
www.if.se

Allmänna reklamationsnämnden


Tel: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se
www.arn.se

Konsumentverket
Box 48

651 02 Karlstad


Tel: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Konsumenternas
Box 24215

104 51 Stockholm


Tel: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se